Beleggen in Europese obligaties


Aankopen
Voor nieuwe participanten

Bijkopen
Voor bestaande participanten

Indicatieve afgifteprijs per 29-10-2020:
7,31880

Over het fonds

Het W&O Europees Obligatiefonds belegt breed gespreid in obligaties uitgegeven door Europese instellingen. Doelstelling van het fonds is om een rendement te behalen dat hoger ligt dan dat van een spaarrekening bij een risico dat lager is dan dat van een aandelenbelegging.

Het fonds is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in Amsterdam.

 

 

Uitleg over het fonds

Actief beleid

Het fonds wordt actief beheerd door Wijs & van Oostveen Fund Management. Daarbij spelen onder meer macro-economische ontwikkelingen, renteontwikkelingen, debiteurenkwaliteit en spreiding over verschillende sectoren en regio’s een belangrijke rol.
 

Voor wie?

Het fonds is met name geschikt voor particuliere beleggers die een rendement willen realiseren dat hoger ligt dan een rendement van een spaarrekening bij een gematigd risico.

De beheerder

Het W&O Europees Obligatiefonds wordt beheerd door Wijs & van Oostveen Fund Management, een 100% zustervennootschap van Wijs & van Oostveen. Wijs & van Oostveen heeft meer dan 30 jaar ervaring op het gebied van vermogensbeheer, beleggingsadvies, execution only en het beheer van beleggingsfondsen. Andere fondsen die beheerd worden door Wijs & van Oostveen Fund Management zijn het W&O Europees Aandelenfonds, W&O Asset Backed Secirities Fund en W&O Bright New World.

Aankopen

Aan- en bijkopen

U kunt elke 1e en 3e dinsdag van de maand aankopen tegen de afgifteprijs van de dag ervoor. Uw inleg dient dan op de voorafgaande maandag op de rekening van het fonds te staan. De minimale eerste inleg is € 2.500,-

Klik hier als u wilt aankopen >>

Bent u al participant, dan kunt u bijkopen vanaf € 100,-.

Klik hier als u wilt bijkopen >>

Ook fiscaal vriendelijk

Dit beleggingsfonds is zowel geschikt voor mensen die fiscaal vriendelijk pensioenkapitaal (lijfrente) willen opbouwen als voor mensen die zonder hulp van de fiscus hun kapitaal willen laten groeien.

Koers en Rendement

Indicatieve afgiftekoers Wijs Europees Obligatiefonds per 29-10-2020: € 7,31880

Onderstaande grafiek geeft de rendementen van het W&O Europees Aandelenfonds over verschillende periodes weer.

RENDEMENT 1JR
-1,5% *

  • Wijs Europees Obligatiefonds
  • Simulatie

* 1-jaarrendement
Het rendement van het fonds is berekend over de afgelopen 12 maanden op grond van de rendementsontwikkeling van de financiële instrumenten binnen het fonds.

** Zie de grafiek:

Bright New World heeft in de periode voorafgaande aan 1 januari 2017 een ander beleggingsbeleid gehanteerd dan het beleggingsbeleid dat vanaf 1 januari 2017 wordt gehanteerd. De in de periode voorafgaande aan 1 januari 2017  daadwerkelijk door het fonds behaalde rendementen zijn dan ook anders dan de rendementen die in de simulatieperiode in de grafiek zijn weergegeven.

Simulatieperiode - Tot 1 januari 2017 is de rendementsontwikkeling gebaseerd op één selectie van aandelen, welke op 1 januari 2017 door de fondsmanager van Bright New World zijn geselecteerd.  Tijdens de simulatieperiode (31 december 2013 tot en met 30 december 2016) is de selectie van aandelen niet gewijzigd. Bij de simulatie is rekening gehouden met eventuele corporate actions zoals dividenduitkeringen.

Ieder kwartaal is een gesimuleerde herbalancering uitgevoerd. Het gewicht van de aandelen is hierbij iedere keer teruggezet naar het bij de start van het nieuwe beleggingsbeleid berekende gewicht binnen het fonds. Hierbij is het gewicht van de aandelen die op het moment van de herbalancering nog niet beursgenoteerd waren, naar rato verdeeld over de overige aandelen die op dat moment wel een beursnotering hadden.

Werkelijke periode - Vanaf 1 januari 2017 is de rendementsontwikkeling gebaseerd op het verloop van de intrinsieke waarde van Bright New World.

De lijn in de grafiek tot 1 januari 2017 vertegenwoordigt de simulatie van de rendementsontwikkeling van de financiële instrumenten binnen het fonds overeenkomstig de gehanteerde simulatiemethodiek. De weergegeven rendementen van de simulatieperiode betreffen fictieve, in het verleden behaalde resultaten.

De lijn in de grafiek vanaf 1 januari 2017 vertegenwoordigt de werkelijke rendementsontwikkeling van het fonds (intrinsieke waarde).

Bright New World is een beleggingsfonds met een open-end karakter en is geregistreerd bij de AFM in Amsterdam. Uw aankoopbeslissing dient te worden genomen op grond van het prospectus, welke u tezamen met de essentiële beleggersinformatie hier kosteloos kunt downloaden. Deze documenten bezitten informatie over het product, de kosten en de risico's. Vraag erom en lees deze documenten voordat u het product koopt. Voor uitleg over de risicometer kunt u hier terecht. In het verleden behaalde rendementen vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. 

Kosten

Aankoop van participaties 0,5% van de afgifteprijs
Verkopen van participaties 1,25% van de afgifteprijs
Beheervergoeding         

Wijs & van Oostveen Fund Management is de beheerder van W&O Europees Obligatiefonds. Voor het beheer ontvangt Wijs & van Oostveen Fund Management een vergoeding van 0.8% per jaar. Deze vergoeding wordt betaald door het fonds.

Transactievergoeding Om de transactiekosten bij aan- en verkoop van financiële instrumenten en de verwerking van dividenden en couponrentes te dekken, ontvangt de beheerder een vaste vergoeding van 0,25% op jaarbasis. Deze vergoeding wordt betaald door het fonds
Switchkosten

Voor de aankoop wordt 0,5% over de waarde van het aankoopbedrag in rekening gebracht.

Voor de verkoop wordt 0,5% over de waarde van het verkoopbedrag in rekening gebracht, indien de waarde van dit verkoopbedrag de waarde van het aankoopbedrag overschrijdt.

Voor de verkoop wordt niets in rekening gebracht, indien de waarde van het verkoopbedrag niet de waarde van het aankoopbedrag overschrijdt. 

Leest u voor een volledig overzicht van de kenmerken, de risico's en de kosten van het W&O Europees Obligatiefonds het prospectus en de Essentiele Beleggersinformatie

W&O Europees Obligatiefonds is een beleggingsfonds met een open-end karakter en is geregistreerd bij de AFM in Amsterdam. Uw aankoopbeslissing dient te worden genomen op grond van het prospectus, welke u tezamen met de essentiële beleggersinformatie hier kosteloos kunt downloaden. Deze documenten bezitten informatie over het product, de kosten en de risico's. Vraag erom en lees deze documenten voordat u het product koopt. Voor uitleg over de risicometer kunt u hier terecht. In het verleden behaalde rendementen vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. 

Om deze website optimaal te kunnen ervaren adviseren wij het gebruik van cookies. Zie details